księgowa oblicza podatek dochodowy

Podstawa opodatkowania – definicja

Podstawa opodatkowania to kwota, od której naliczany jest podatek wg wybranej formy opodatkowania. Jest to wartość przychodów po odjęciu kosztów uzyskania przychodów, składek społecznych, zdrowotnych oraz możliwych ulg i odliczeń. 

podstawa opodatkowania jest kluczowym elementem obliczenia należnego podatku dochodowego.

Zrozumienie, jak obliczyć podatek, jest niezwykle ważne z kilku powodów, zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla indywidualnych podatników. Kluczowym aspektem jest wybór formy opodatkowania oraz optymalizacja podatkowa. 

Znajomość zasad obliczania podatku umożliwia wykorzystanie dostępnych ulg i odliczeń, co może znacznie obniżyć kwotę należnego podatku, oraz pozwala na wybór najbardziej korzystnej formy opodatkowania, dostosowanej do specyfiki działalności i wysokości dochodów.

Mając podstawową wiedzę o podatkach, łatwiej jest prowadzić konstruktywne rozmowy
z doradcami podatkowymi, lepiej zrozumieć ich zalecenia i podjąć świadome decyzje finansowe. Dokładna wiedza o kwocie należnego podatku pozwala na lepsze planowanie budżetu domowego lub firmowego, a uniknięcie niespodziewanych obciążeń podatkowych pomaga w zachowaniu płynności finansowej.

Znając rzeczywiste obciążenia podatkowe, można lepiej planować inwestycje i rozwój działalności gospodarczej, minimalizując ryzyko nieprzewidzianych wydatków.

Krok po kroku: Jak ustalić podstawę opodatkowania w działalności gospodarczej

1. Określenie przychodów:

Przychody to wszystkie kwoty uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, sprzedaży towarów lub usług, wynajmu, itp.

2. Odjęcie kosztów uzyskania przychodu:

Koszty uzyskania przychodu to wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu, np. koszty zakupu towarów, wynagrodzenia pracowników, opłaty za wynajem lokalu, itp.

dochód = przychody – koszty uzyskania przychodów

3. Odliczenia: 

Możliwe są różne odliczenia od dochodu, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, kwota wolna od podatku, darowizny na cele pożytku publicznego, itp. – w zależności od wybranej formy opodatkowania w ramach działalności gospodarczej

podstawa opodatkowania = dochód – odliczenia

Podstawa opodatkowania jest istotna, ponieważ od niej bezpośrednio zależy wysokość należnego podatku. W zależności od systemu podatkowego, stawki podatkowe mogą być stałe (jak w przypadku podatku liniowego) lub progresywne (jak w przypadku skali podatkowej). Dlatego dokładne obliczenie podstawy opodatkowania jest kluczowe dla prawidłowego rozliczenia podatków.

Podstawa opodatkowania a obliczanie podatku progresywnego (skala podatkowa)

DochodyDo 30.000 zł Do 120 000 zł Powyżej 120 000 zł
Stawka podatkuBrak podatku12%32%

Przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej, czyli wg podatku progresywnego (12% podatku od 120 000 dochodu, a powyżej tej kwoty 32%) mogą od dochodu odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3 600 zł. Aby obliczyć podatek dochodowy za dany okres rozliczeniowy, należy ustalić podstawę opodatkowania, czyli:

  1. Ustalić dochód = przychody minus koszty uzyskania przychodów
  2. Od kwoty dochodu odjąć:

– stratę z lat ubiegłych 

– zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów w KPiR)

– ulgi możliwe do odliczenia w ramach skali podatkowej

od 2022 roku podatnicy rozliczający się wg skali podatkowej, a więc zarówno przedsiębiorcy jak i zwykli pracownicy, nie mogą już dokonywać odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych od dochodu

W ten sposób otrzymana podstawa opodatkowania zaokrąglana jest do pełnych złotych.

Podstawa opodatkowania w kolejnym kroku podlega przemnożeniu przez 12% stawkę podatku do 120 000 zł dochodu i przez 32% stawkę podatku powyżej 120 000 dochodu (nadwyżki) – otrzymujemy podatek należny za cały rok.

Od kwoty podatku należnego od początku roku należy odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach oraz kwotę zmniejszającą podatek – uzyskujemy kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.

podatek = podstawa opodatkowania do 120 000 zł x12% +  nadwyżka dochodu powyżej 120 000 zł x 32% – kwota wolna 3 600 zł

zaliczka na podatek dochodowy = podatek – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach

Zaliczkę za dany okres rozliczeniowy zaokrąglamy do pełnych złotych – uzyskujemy kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego na mikrorachunek podatkowy.

Przykład.

Przedsiębiorca rozlicza podatek dochodowy wg skali podatkowej. Jego przychody za marzec wynosiły narastająco od początku roku 51 105,20 zł , a koszty 12 205,50 zł. Opłacił także w marcu składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1 485,31 zł. Suma opłaconych do tego miesiąca składek na ubezpieczenie społeczne wynosi: 2 801,85 zł. Suma zapłaconych składek zdrowotnych od stycznia do marca wynosi 2 500,37 zł. Natomiast suma opłaconych zaliczek na podatek dochodowy od początku roku wynosi 287,00. Zaliczka na podatek dochodowy za marzec będzie kształtowała się następująco: 

przychody – koszty = dochód

51 105,20 zł – 12 205,50 zł = 38 899,70 zł

dochód – składki społeczne = podstawa opodatkowania

nie odliczamy zapłaconych składek zdrowotnych

38 899,70 – (1 485,31 zł + 2 801,85 zł) = 34 612,54 zł

podstawa opodatkowania x 12% podatku (dochody do 120 000 zł)

34 612,54 zł x 12% = 4 153,50

podatek – kwota wolna od podatku – zaliczka za poprzednie okresy = zaliczka za miesiąc marzec

4 153,50 zł – 3 600 zł – 287 zł  = 266,50 zł

Zaliczka podatku za marzec do zapłaty wynosi 267 zł

Podstawa opodatkowania a obliczanie podatku liniowego

dochody wg podatku liniowego opodatkowane są stałą stawką 19%

Formą opodatkowania wybieraną najczęściej przez przedsiębiorców osiągających wysokie dochody jest podatek liniowy, wg którego opodatkowujemy osiągane dochody stałym podatkiem w wysokości 19%. W ramach tej formy opodatkowania, przedsiębiorcy przysługuje odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz straty z lat ubiegłych. Nie ma natomiast możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku.

Aby obliczyć wartość podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego (i tym samym podstawę opodatkowania), należy:

  1. Ustalić dochód = przychody minus koszty uzyskania przychodów
  2. Od kwoty dochodu odjąć:

– stratę z lat ubiegłych 

– zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów w KPiR)

– ulgi możliwe do odliczenia w ramach podatku liniowego

– zapłacone składki zdrowotne do limitu obowiązującego w danym roku

limit odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w 2024 roku dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym wynosi 11 600 zł

W ten sposób otrzymana podstawa opodatkowania zaokrąglana jest do pełnych złotych.

Podstawa opodatkowania mnożona jest przez 19% stawkę podatku – otrzymujemy podatek należny za cały rok.

Od kwoty podatku należnego od początku roku należy odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach – uzyskujemy kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.

Zaliczkę za dany okres rozliczeniowy zaokrąglić do pełnych złotych – uzyskujemy kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

Przykład

Przedsiębiorca rozlicza podatek dochodowy wg podatku liniowego Jego przychody za marzec wynosiły narastająco od początku roku 51 105,20 zł , a koszty 12 205,50 zł. Opłacił także w marcu składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1 485,31 zł. Suma opłaconych do tego miesiąca składek na ubezpieczenie społeczne wynosi: 2 801,85 zł. Suma zapłaconych składek zdrowotnych od stycznia do marca wynosi 2 500,37 zł. Natomiast suma opłaconych zaliczek na podatek dochodowy od początku roku wynosi 3 287,00. Zaliczka na podatek dochodowy za marzec będzie kształtowała się następująco: 

przychody – koszty = dochód

51 105,20 zł – 12 205,50 zł = 38 899,70 zł

dochód – składki społeczne – składki zdrowotne= podstawa opodatkowania

suma zapłaconych składek zdrowotnych nie przekracza limitu 11 600 zł więc całość składek odliczamy od dochodu

38 899,70 – (1 485,31 zł + 2 801,85 zł) – 2 500,37 = 32 112,17 zł

podstawa opodatkowania x 19% podatku 

32 112,17 zł x 19% = 6 101,31

podatek – zaliczka za poprzednie okresy = zaliczka za marzec

6 101 zł – 3 287 zł  = 2 814 zł

Zaliczka podatku za marzec do zapłaty wynosi 2 814 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a podstawa opodatkowania

Obliczenie podatku od przychodów opodatkowanych ryczałem, wprowadzanych do ewidencji przychodów, jest zdecydowanie mniej skomplikowane niż w przypadku opodatkowania wg zasad ogólnych. W tym przypadku, koszty związane z uzyskaniem przychodów nie są odliczane od osiąganych przychodów. 

od przychodów opodatkowanych ryczałtem nie odlicza się kosztów uzyskania przychodów

Do podstawy opodatkowania wliczane są przychody przyporządkowane do odpowiednich stawek podatku określonych w art.12 ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981440930/U/D19980930Lj.pdf) a  odliczane zapłacone składki społeczne oraz 50% zapłaconych składek zdrowotnych.

od przychodów opodatkowanych ryczałtem odliczamy 50% zapłaconych składek zdrowotnych

Krok po kroku: jak obliczyć podatek na ryczałcie

  1. Wyliczamy proporcje przychodów przyporządkowanych do danej stawki ryczałtu, dzieląc przychód wg danej stawki przez sumę wszystkich przychodów
  2. Obliczamy składkę społeczną do odliczenia, czyli sumę składek społecznych zapłaconych w miesiącu za który liczony jest podatek i niewykorzystanych składek społecznych z poprzednich miesięcy, którą następnie przyporządkowujemy proporcjonalnie do przychodów wg danej stawki
  3. Obliczamy składkę zdrowotną do odliczenia, czyli 50% sumy składek zdrowotnych zapłaconych w miesiącu za który liczony jest podatek i niewykorzystanych składek zdrowotnych z poprzednich miesięcy, którą następnie przyporządkowujemy proporcjonalnie do przychodów wg danej stawki
  4. Obliczamy podstawę opodatkowania dla danej stawki ryczałtu, odejmując od przychodów kolejno składki społeczne i zdrowotne wg obliczonej proporcji.
  5. Aby obliczyć podatek, mnożymy podstawę opodatkowania dla danej stawki ryczałtu przez tą stawkę.

Przykład

Przedsiębiorca rozlicza przychody z działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jego przychody w marcu wyniosły odpowiednio: 

10 000 zł dla sprzedaży opodatkowanej stawką 8,5%

15 000 zł dla sprzedaży opodatkowanej stawką 5,5%. 

Opłacił on również w marcu składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1 485,31 zł. Oraz 419,46  zł składki zdrowotnej. Zryczałtowana zaliczka na podatek dochodowy za marzec będzie kształtowała się następująco:

Obliczenie proporcji sprzedaży

10 000 zł / 25 000 zł = 0,4%

15 000 zł / 25 000 zł= 0,6%

Składki ZUS możliwe do odliczenia = 1 485,31 zł + 419,46 zł x 50% = 1 695,04 zł

Obliczenie podstawy opodatkowania = przychód – składki ZUS w ramach danej stawki ryczałtu

10 000 zł– 1 695,04 zł x 0,4% = 9 321,98 zł

15 000 zł – 1 695,04 zł x 0,6% = 13 982,98 zł

Obliczenie podatku = podstawa opodatkowania x stawka ryczałtu

9 321,98 zł x 8,5% = 792,37 zł

13 982,98 zł x 5,5% = 769,06 zł

Suma podatku dla wszystkich stawek ryczałtu

792,37 zł + 769,06 zł = 1 561,43 zł zaokrąglenie 1 561 zł

Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 1 561 zł

Ulgi i odliczenia wg formy opodatkowania

Rodzaj ulgi/odliczeniaSkala podatkowaPodatek liniowyRyczałt
Strata z lat ubiegłychTAKTAKTAK
Składki społeczneTAKTAKTAK
Składki zdrowotneNIETAT – do limitu 11 600 zł w 2024TAK – 50% zapłaconych składek
Kwota wolna od podatku 3 600 złNIENIE
Ulgi• ulga na dziecko
• ulga dla rodzin 4+
• ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników
• ulga na prototyp
• ulga na robotyzację
• ulga na ekspansję lub rozwój
• ulga na konsolidację
• ulga na nabycie terminala płatniczego
• ulga na działalność badawczo-rozwojową
• ulga IP BOX
• odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
•odliczenie darowizn na cele kultu religijnego oraz na rzecz działalności sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę
• ulga rehabilitacyjna
• ulga internetowa
• ulga termomodernizacyjna
• ulga z tytułu krwiodawstwa
• odliczenie składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowychulga dla wspierających sport, kulturę i edukacjęulga na zabytki.
• ulgi badawczo-rozwojowej
• ulgi IP BOX
• ulgi termomodernizacyjnej
• ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników
• ulgi na prototyp
• ulgi na robotyzację
• ulgi na ekspansję/ rozwój
• ulgi na konsolidację
• ulgi na nabycie terminala płatniczego
• odliczenia na rzecz działalności sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę
• odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
• odliczenia darowizn przekazanych na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, z tym że odliczenie wynosi wyłącznie 6% dochodu.
• wpłaty na IKZE
• kwoty składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w wysokości nieprzekraczającej kwoty 500 zł w roku podatkowym
• wydatki na cele rehabilitacyjne
• wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych jakie zostały poniesione w roku podatkowym przez niepełnosprawnego podatnika lub podatnika, który ma na utrzymaniu osoby niepełnosprawne
• wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania Internetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 760 zł w roku podatkowym
• ulgę termomodernizacyjną – zgodnie z art. 26h ustawy o PIT
• ulgę na zabytki – zgodnie z art. 26hb

Obliczenie podatku dochodowego wymaga zrozumienia podstawowych pojęć, takich jak przychód, koszty uzyskania przychodu, ulgi podatkowe oraz wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Dokładność w obliczeniach jest kluczowa, aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym. 

Pamiętaj, że przepisy podatkowe często ulegają zmianom, dlatego zawsze warto konsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym z zespołu VISIUM Księgowość, aby upewnić się, że obliczenia są prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami.